I.  Polityka Prywatności

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych.

W związku z korzystaniem z naszych serwisów zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkowników. Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II.  Definicje

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy – wydawane przez administratora serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne, do których stosuje się niniejszą politykę.

Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub/i korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w serwisie.

Profilowanie – zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

III. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim

2. Administratorem danych osobowych są Zaufani Partnerzy Administratora wskazanego w punkcie 1. Lista Zaufanych Partnerów wraz z wskazaniem zakresu, w jakim są przetwarzane przez nich dane osobowe jest dostępna w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności (bezpośrednio pod tekstem Polityki Prywatności).

IV. Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim lub drogą e-mailową pod adresem: sylwia@trendu.pl. Inspektor pomoże Użytkownikowi we wszystkich kwestiach związanych z ochroną jego danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z obowiązującym prawem. W razie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora.

2. Aktywność Użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych korzystamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

3.1. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych własnych oraz innych podmiotów, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane niżej w części punkcie VII. Marketing. Działania te mogą polegać w szczególności na:

· wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

· wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

· kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

· prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

3.2. Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3. Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. Reklama behawioralna jest to reklama, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Wyświetlenie reklamy behawioralnej opiera się m.in. na profilowaniu, czyli wykorzystaniu danych osobowych Użytkownika zebranych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Profilowanie dla celów marketingowych zarówno przez nas, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów ma miejsce pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi zgodę (tj. odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna. Zgoda może być wyrażona także poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlonym w procesie zbierania zgód. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

3.4. Reklamacje lub inne roszczenia

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Użytkownika reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

3.5. Konkursy

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzanie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora.

3.6. Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę www. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika oraz dokonywanych przez niego czynności. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. W niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

a) Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz pamiętania zalogowania, poprawy jakości usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w komputerze, telefonie, tablecie itp. Użytkownika).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (ang. user input cookies);

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies w tym odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza video), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu[KM1] Użytkownika (ang. user interface customization cookies),

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu).

 

b) Cookies „marketingowe”

Administrator oraz Zaufani Partnerzy wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator oraz Zaufani Partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w komputerze, telefonie, tablecie itp. Użytkownika). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przed jej cofnięciem.

4. Użytkownik ma prawo zadecydować w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Użytkownik korzystając z serwisów Administratora pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zadecyduje inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwisy Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

6. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisów Administratora (logowanie, podgląd zdjęć itp.).

7. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

8. W serwisach Administratora mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym serwisie społecznościowym. Korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

VI. Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu dostosowywania treści redakcyjnych, a polegać to może na:

a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych, które są dostosowane do deklarowanych preferencji Użytkownika;

b) wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych odpowiadających geolokalizacji Użytkownika (np. treści o charakterze lokalnym);

c) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z dostosowywaniem treści redakcyjnych do zainteresowań Użytkownika.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. W celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe Użytkownika przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na danych osobowych Użytkownika niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w punkcie V. „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych,” a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII.          Prawa Użytkowników związane z danymi osobowymi

1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

1.3. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

2.  Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Górczewska 181 lok. 203L (01-459 Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sylwia@trendu.pl.

3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

a) kto składa wniosek

b) z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;

c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

4.  Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

IX. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik w każdej chwili może wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli Użytkownik chce wycofać zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych, może wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na sylwia@trendu.pl

3. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

X. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych w celu realizacji usług oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

2. W przypadku konkursów - podanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. W razie niepodania tych danych, nie jest możliwy udział w konkursie.

3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Uzytkownika w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane w tym celu.

4. Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratora do zainteresowań Użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie danych osobowych Użytkownika w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

XI.  Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z realizacją usług Administratora dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych.

2. Jeżeli Użytkownik wyrazi taką zgodę, jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XIII.  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

XIV. Zmiany w Polityce Prywatności

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

2.  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

XV. Pytania i kontakt

1.  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres:NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sylwia@trendu.pl

2. Jeżeli chcesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora możesz to zrobić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: NTG Media Sp. z o. o., REGON: 383940404, NIP: 6812077823, KRS: 0000796085, Pcim 1463, 32-432 Pcim lub drogą e-mailową pod adresem: sylwia@trendu.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

Lista Zaufanych Partnerów

1. Adform - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja - https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/

2. AppNexus - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja - https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

3. MOVIads Sp. z o.o. sp. k. - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja. Dopasowanie reklam. Dostarczanie spersonalizowanej treści. Zbieranie danych statystycznych

4. Onnetwork - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja. Dopasowanie reklam. Dostarczanie spersonalizowanej treści. Zbieranie danych statystycznych - https://www.onnetwork.tv/pp_service.php

5. Plista - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja - https://www.plista.com/pl/about/privacy/

6. Rubicon Project - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja. Dopasowanie reklam - http://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/

7. Smartadserver - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja - http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

8. Społeczności Spółka z o.o. sp. k. - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja. Dopasowanie reklam. Dostarczanie spersonalizowanej treści. Zbieranie danych statystycznych - https://www.spolecznosci.pl/polityka-prywatnosci

9. TVN - Zbieranie informacji o Użytkownikach. Personalizacja - http://s.tvn.pl/pdf/polityka_prywatnosci.pdf